BIZ hakda

20 ARYL ALIBABA Hytay altyn üpjün edijisi

 • hakda

Giriş

Maşyn gurallary we gurallary boýunça hünärmen kompaniýa hökmünde 20 ýyl bäri ýokary abraýly işi üstünlikli ösdürýäris.Halkara söwda we hünär tehnologiýasy boýunça gowy tejribe bilen müşderilerimize gözleg, baha kesmek, hil gözegçiligi we resminamalar boýunça ýokary hyzmatlary hödürleýäris.Alibabanyň altyn üpjün edijisi 20 ýyl.

 • -
  1999-njy ýylda esaslandyryldy
 • -
  23 ýyl iş tejribesi
 • -+
  1000-den gowrak önüm
 • -$
  50 million dollardan gowrak

SYITYASAT

INNOWASI & A WE YNANMAK

 • Torna gurallaryny çalt üýtgetmek (Italiýa stili

  Torna çalt üýtgetmek ...

  * Aýratynlykly ýarym uniwersal indeks merkezi uniwersal indeks merkeziniň ýönekeýleşdirilen görnüşidir we göni we gytaklaýyn bölmek üçin ulanylyp bilner .Diferensial bölmek we spiral işleri üçin hiç hili garnituralar ýok, ýöne ähliumumy görnüşiň gurluşygy. Göni görkeziji plastinka Adaty garnituralardaky 24 we üç sany plastinka 2-den 50-ä çenli we belli sanlarda 380-e çenli gytaklaýyn bölünmegi mümkin edýär. A elementiň modeli A (mm / in.) B (mm / in.) H (mm / ...

 • Kiçijik hobbi torna maşyny ýokary takyklyk kiçi görnüşli metal skameýkaly torna maşyn

  Kiçijik hobbi torna maşyn ...

  * Aýratynlyk - Takyk ýer we adatdan daşary ýygylyk gatylaşdyrylan düşek ýollary.-Bu ýokary takyklyk we gowy aşaga çydamly aýratynlyklar.Egriji takyk rolikli rulman bilen goldanýar.- Howpsuz magnitli wyklýuçatel ýa-da gulp düwmesi.Model L2021 L2021B Maks.düşegiň üstünde süýşmek ф210mm ф210mm Maks.haç slaýdynyň üstünden süýşmek ф110mm ф110mm Merkezleriň arasyndaky aralyk 320mm 320mm Krowatyň ini 135mm 135mm Eplenç 20mm 20mm Eplenç kagyzy MT # 3 MT # 3 Aralyk ...

 • El bilen torna agyr görnüşli torna LS seriýasynyň spesifikasiýasy

  Manua spesifikasiýasy ...

  * Öndürijiniň ukyby Tehniki özgertmeler arkaly zawodymyz ýapon gorizontal işleýiş merkezlerini, Iňlis lazer pyçagyny, nemes goşa sütün ýol görkeziji we beýleki ýokary takyklygy, netijeliligi we ösen enjamlary satyn aldy.Tehniki derejesi ýokarlandy we önümçilik kuwwaty ýokarlandy.Içerde we daşary ýurtlarda müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin birinji derejeli önümleri üpjün edýäris.Zawodymyz ähli ulanyjylara o ... talap edip, netijeli, ýokary takyklygy we durnuklylygy üpjün etmegi maksat edinýär.

 • Takyk üweýji maksat uniwersal silindr üweýji maşyn

  Takyk üweýji pur ...

  * Giriş 1. Çep we sag ýol görkeziji demir ýol ulgamy, ýokary takyklyk we ýokary durnuklylyk üçin ýokary takyklyk gollanmasy bilen örtülen PV gurluşyny kabul edýär.2. Öýjükli tigiriň öň we yzky iýmit gollanmasy demir we simli demir gurluşyny saýlap biler.3. Klassiki dolandyryş mehanizmi, ýönekeý, ygtybarly we ygtybarly.4. Işlenip bilinýän we ýylmaýjy tigir gollanma demir ýoly ýokary durnukly gidrostatik ýol görkeziji demirýoly, ýokary berk dinamiki we statiki basyş şpilini kabul edýär.5. alhliumumy gurçuk ...

 • LS10566A

  LS10566A

  * Giriş - Içerki we daşarky öwrümleri, has öwrümli, ahyrky we beýleki öwrümli bölekleri öwrüp biler;—Treading Inch, Metric, Module we DP;- Buraw, içgysgynç we çukur gazmak;- Her dürli tekiz aksiýalary we tertipsiz görnüşleri öndüriň;- Has uly diametrde bar aksiýalaryny saklap bilýän deşikli pyçak bilen;—Bu inç we Metrik ulgamy bu seriýaly tornalarda ulanylýar, dürli ölçeg ulgamlaryndaky adamlar üçin aňsat ...

HABARLAR

Ilki bilen hyzmat

 • habarlar

  Önümçilik innowasiýalary Ykdysadyýetiň ösüşini katalizleýär

  Jübi telefonynyň ajaýyp funksiýalary hakda eşidýän wagtymyzdy.Emma bu gün olar indi eşidilmeýär;şol ajaýyp zatlary görüp, eşidip we başdan geçirip bileris!Telefonymyz ajaýyp mümkinçilik döredýär.Diňe aragatnaşyk üçin däl-de, adyny tutýan zatlaryňyz üçin diýen ýaly ulanýarsyňyz.Tehnologiýa ...

 • Maşyn gurallary senagatynyň geljegi

  Maşyn gurallary senagatynyň geljegi

  Tehnologiýanyň üýtgemegi bilen islegiň garyşmagy COVID-19 pandemiýasynyň köpçülikleýin täsirlerinden başga-da, birnäçe daşarky we içerki täsirler, gurallar bazaryndaky islegiň azalmagyna sebäp bolýar.Awtoulag pudagynyň içerki ýangyç hereketlendirijilerinden elektrik toguna öwrülmegi ...