Maşyn gurallary senagatynyň geljegi

Maşyn gurallary senagatynyň geljegi

Tehnologiýanyň üýtgemegi bilen islegiň garyndysy
COVID-19 pandemiýasynyň köpçülikleýin täsirlerinden başga-da, birnäçe daşarky we içerki täsirler, gurallar bazaryndaky islegiň azalmagyna sebäp bolýar.Awtoulag pudagynyň içerki ýangyç hereketlendirijilerinden elektrik hereketlendirijilerine öwrülmegi, maşyn gurallary pudagy üçin möhüm kynçylygy görkezýär.Içki ýangyç dwigateli gaty ýokary takyk metal böleklerini talap edýän hem bolsa, gurallary az bolan elektrik hereketlendirijileri üçin beýle däl.Pandemiýanyň täsirinden başga-da, soňky 18 aýda metal kesmek we enjam öndürmek üçin sargytlaryň ep-esli azalmagynyň esasy sebäbi şu.
Economichli ykdysady näbelliliklerden başga-da, pudak çynlakaý päsgelçilik döwründe.Maşyn gurallaryny döredijiler öz pudagynda sanlylaşdyrma we täze tehnologiýalar ýaly uly üýtgeşikligi başdan geçirmediler.Önümçilikde has çeýelige tarap tendensiýa, adaty maşyn gurallaryna laýyk alternatiwa hökmünde köp adamly we goşmaça önümçilik ýaly önüm täzeliklerine itergi berýär.
Sanly täzelikler we çuňňur baglanyşyk gymmatly aýratynlyklary görkezýär.Sensor integrasiýasy, emeli intellektiň ulanylmagy (AI) we çylşyrymly simulýasiýa aýratynlyklarynyň birleşmegi, enjamyň işleýşinde we enjamlaryň umumy netijeliliginde (OEE) öňe gidişlige mümkinçilik berýär.Täze datçikler we täze aragatnaşyk, gözegçilik we gözegçilik usullary akylly hyzmatlar we maşyn gurallary bazaryndaky täze işewürlik modelleri üçin täze mümkinçilikleri döredýär.San taýdan ösen hyzmatlar her OEM portfeliniň bir bölegi bolmakçy.Üýtgeşik satuw teklibi (USP) sanly goşmaça gymmata geçýär.COVID-19 pandemiýasy bu tendensiýany hasam çaltlaşdyryp biler.

Maşyn gurallaryny gurýanlar üçin häzirki kynçylyklar
Maýa önümleri pudagy umumy ykdysady çökgünlige duýgur.Maşyn gurallary esasan beýleki esasy önümleri öndürmek üçin ulanylýandygy sebäpli, bu esasanam maşyn gurallary pudagyna degişlidir we ykdysady üýtgemelere sezewar bolýar.Pandemiýa we beýleki ýaramaz täsirler sebäpli ýüze çykan soňky ykdysady çökgünlik, maşyn gurallaryny ýasaýjylaryň köpüsiniň ýüzbe-ýüz bolýan iň uly kynçylygy hökmünde agzaldy.
2019-njy ýylda ABŞ-nyň Hytaý söwda urşy we Brexit ýaly geosyýasy wakalar arkaly ösýän ykdysady näbellilik dünýä ykdysadyýetiniň haýallaşmagyna sebäp boldy.Çig mal, metal bölekleri we tehnika üçin import paçlary maşyn gurallary pudagyna we maşyn gurallarynyň eksportyna täsir etdi.Şol bir wagtyň özünde, pes hilli segmentde, esasan, Hytaýdan gelýän bäsdeşleriň sany bazara garşy çykdy.
Müşderi tarapynda, awtoulag pudagynyň paradigmanyň elektrik hereketlendirijilerine geçmegi gurluş krizisine sebäp boldy.Içki ýangyç hereketlendirijileri bilen işleýän awtoulaglara bolan islegiň degişli peselmegi awtoulag hereketlendirijisinde köp önümçilik tehnologiýalaryna bolan islegiň azalmagyna getirýär.Awtoulag öndürijileri adaty hereketlendirijileriň geljegi näbelliligi sebäpli täze önümçilik aktiwlerine maýa goýmak islemeýärler, elektron awtoulaglar üçin täze önümçilik liniýalarynyň ýaýbaňlandyrylmagy entek başlangyç basgançakda.Bu, esasan, awtoulag pudagy üçin ýöriteleşdirilen kesiş maşyn gurallaryna ünsi jemleýän maşyn gurallaryny gurýanlara täsir edýär.
Şeýle-de bolsa, maşyn gurallaryna bolan islegiň azalmagy täze önümçilik liniýalary bilen doly çalşylmagy gaty ähtimal, sebäbi e awtoulaglaryň öndürilmegi has ýokary takyk metal böleklerini talap edýär.Driveöne hereketlendirijiniň ýangyjy we batareýa bilen işleýän hereketlendirijilerden diwersifikasiýasy ýakyn ýyllarda täze önümçilik tehnologiýalaryny talap eder.

COVID-19 krizisiniň netijeleri
COVID-19-yň ägirt uly täsiri, beýleki pudaklarda bolşy ýaly, maşyn gurallary pudagynda-da duýulýar.Global pandemiýa sebäpli umumy ykdysady çökgünlik, 2020-nji ýylyň ilkinji iki çärýeginde islegiň ep-esli azalmagyna sebäp boldy. Zawodyň ýapylmagy, üpjünçilik zynjyrynyň kesilmegi, üpjünçilik bölekleriniň ýetmezçiligi, logistika kynçylyklary we beýleki meseleler ýagdaýy hasam agyrlaşdyrdy.
Içerki netijeleriň arasynda gözden geçirilen kompaniýalaryň üçden iki bölegi häzirki ýagdaý sebäpli umumy çykdajylaryň azalýandygyny habar berdiler.Önümçilikde wertikal integrasiýa baglylykda bu has gysga möhletli işe ýa-da işden çykarylmagyna sebäp boldy.
Kompaniýalaryň 50 göteriminden gowragy, bazar gurşawynyň täze ýagdaýlary baradaky strategiýasy barada täzeden gözden geçirmekçi.Kompaniýalaryň üçden biri üçin bu guramaçylyk üýtgemelerine we üýtgedip gurmak çärelerine getirýär.KOK-lar operatiw işine has düýpli üýtgeşmeler bilen jogap bermäge ýykgyn etseler-de, iri kompaniýalaryň köpüsi täze ýagdaýa has gowy gabat gelmek üçin bar bolan gurluşyny we guramasyny sazlaýarlar.
Maşyn gurallary pudagy üçin uzak möhletli netijeleri çaklamak kyn, ýöne üpjünçilik zynjyrynyň üýtgemegi we sanly hyzmatlara bolan islegiň hemişelik bolmagy mümkin.Gurlan maşynlary öndürijilikli saklamak üçin hyzmatlar henizem zerurdyr, OEM we üpjün edijiler uzakdaky hyzmatlar ýaly sanly ösen hyzmat täzeliklerine gönükdirilen hyzmat bukjasyny giňeldýärler.Täze ýagdaýlar we sosial aralyk ösen sanly hyzmatlara islegiň artmagyna sebäp bolýar.
Müşderi tarapynda hemişelik üýtgeşmeler has aýdyň görünýär.Aerokosmos senagaty dünýädäki syýahat çäklendirmelerinden ejir çekýär.“Airbus” we “Boeing” ýakyn ýyllarda önümçiligini azaltmak meýilnamalaryny yglan etdiler.Deňiz gämilerine bolan isleg nola düşen gämi gurluşyk pudagyna-da degişlidir.Bu önümçiligiň kesilmegi, ýakyn birnäçe ýylda enjam gurallarynyň islegine hem ýaramaz täsir eder.

Täze tehnologiki tendensiýalaryň mümkinçiligi
Müşderiniň talaplaryny üýtgetmek

Köpçülikleýin özleşdirme, sarp edijiniň azalmagy we şäher önümçiligi, enjamyň çeýeligini talap edýän birnäçe tendensiýa.Bahasy, ulanylyşy, uzak ömri, iş tizligi we hili ýaly esasy taraplardan başga-da, täze enjamlaryň esasy aýratynlyklaryndan biri hökmünde has uly maşynyň çeýeligi has möhüm bolýar.
Ösümlik dolandyryjylary we jogapkär önümçilik dolandyryjylary, aktiwleriniň öndürijiligini we netijeliligini ýokarlandyrmak üçin sanly aýratynlyklaryň barha artýan ähmiýetini ykrar edýärler.Maglumat howpsuzlygy, açyk aragatnaşyk interfeýsleri we iň täze maglumat we aragatnaşyk tehnologiýasy (IKT) has ýokary derejeli awtomatlaşdyryş we yzygiderli önümçilik üçin sanly programmalary we çözgütleri birleşdirmek üçin zerurdyr.Häzirki wagtda sanly nou-haunyň ýetmezçiligi we maliýe çeşmeleri we wagt çäklendirmeleri sanly ulanyjylar we soňky ulanyjylar üçin täze hyzmatlaryň durmuşa geçirilmegine päsgelçilik döredýär.Mundan başga-da, müşderi maglumatlarynyň köpüsinde yzygiderli yzarlamak we saklamak möhüm we hökmany talap bolýar.

Awtoulag pudagy üçin oňyn perspektiwalar
Käbir kynçylyklara garamazdan, awtoulag pudagy dünýä derejesinde aýdyň görünýär.Senagat çeşmelerine görä, ýeňil awtoulag öndürmek boýunça global bölümler ajaýyp boldy we ösmegine garaşylýar.APAC-yň Demirgazyk Amerikadan soň önümçilik mukdary boýunça iň ýokary ösüş depginini hasaba almagyna garaşylýar.Mundan başga-da, elektrik ulaglarynyň satuwy we önümçiligi rekord derejede ýokarlanýar, bu önümçilik gurallary we önümçilik prosesi bilen baglanyşykly beýleki enjamlara isleg döredýär.Maşyn gurallary, CNC üweýji (dişli guty korpuslary, geçiriji jaýlar, hereketlendiriji silindr kelleleri we ş.m.), öwrüm (tormoz deprekleri, rotorlar, uçýan tigir we ş.m.) buraw we ş.m. ýaly awtoulag pudagynda giň gerimlere eýe. tehnologiýalar we awtomatlaşdyryş, maşyna bolan isleg diňe öndürijiligi we takyklygy gazanmak üçin artar.

CNC maşyn gurallarynyň dünýäde dünýäde agdyklyk etmegine garaşylýar
Kompýuter san dolandyryş maşynlary önümçilik wagtyny azaltmak we adam ýalňyşlygyny azaltmak arkaly köp iş prosesini tertipleşdirýär.Senagat pudagynda awtomatiki önümçilige bolan isleg CNC maşynlarynyň ulanylyşynyň artmagyna sebäp boldy.Şeýle hem, Aziýa-Pacificuwaş ummanynda önümçilik desgalarynyň döredilmegi bu pudakda kompýuter san gözegçiliginiň ulanylmagyna itergi berdi.
Örän bäsdeşlik bazary, oýunçylary CNC maşynlaryny öz içine alýan desgalaryny täzeden dizaýn edip, bäsdeşlik artykmaçlygyny gazanmaga synanyşýan netijeli önümçilik usullaryna ünsi jemlemäge mejbur etdi.Mundan başga-da, 3D çap etmäni CNC maşynlary bilen birleşdirmek, täze önümçilik bölümleriniň käbirine özboluşly goşundy bolup, az material sarp etmezden has köp materially mümkinçilikleri hödürlemegine garaşylýar.
Munuň bilen birlikde, global ýylylyk we energiýa ätiýaçlyklarynyň azalmagy baradaky aladalaryň artmagy bilen, CNC maşynlary elektrik öndürmekde işjeň ulanylýar, sebäbi bu proses giň göwrümli awtomatlaşdyrmagy talap edýär.

Bäsdeşlik peýza .y
Maşyn gurallary bazary, uly global oýunçylaryň we bazaryň paýyny eýeleýän az sanly oýunçy bilen kiçi we orta göwrümli ýerli oýunçylaryň bolmagy bilen tebigatda gaty bölünýär.Global maşyn gurallary bazarlarynda esasy bäsdeşler Hytaý, Germaniýa, Japanaponiýa we Italiýa.Germaniýa üçin, dünýädäki ýüzlerçe satuw we hyzmat ediş bölümlerinden ýa-da nemes maşyn gurallaryny öndürijileriniň şahamçalaryndan başga-da, häzirki wagtda daşary ýurtlarda doly bölüm öndürýän 20-den az nemes korporasiýasy bar.
Awtomatlaşdyrmagyň artmagy bilen, kompaniýalar has awtomatlaşdyrylan çözgütleri ösdürmäge ünsi jemleýärler.Bu pudak birleşmek we satyn almak bilen birleşmek tendensiýasyna şaýatlyk edýär.Bu strategiýalar kompaniýalara täze bazar meýdançalaryna girmäge we täze müşderi gazanmaga kömek edýär.

Maşyn gurallarynyň geljegi
Apparat we programma üpjünçiligindäki ösüşler maşyn gurallary pudagyny üýtgedýär.Öňümizdäki ýyllarda önümçilik tendensiýalary, esasanam awtomatlaşdyryş bilen baglanyşykly bu ösüşlere ünsi jemlär.
Maşyn gurallary pudagynda öňegidişlikler bolar diýlip garaşylýar:
Smart Akylly aýratynlyklaryň we torlaryň goşulmagy
Aut Awtomatlaşdyrylan we IoT taýýar maşynlar
Ificialasama intellekt (AI)
CNC programma üpjünçiligi

Akylly aýratynlyklaryň we torlaryň goşulmagy
Tor tehnologiýasyndaky ösüşler akylly enjamlary birikdirmegi we ýerli torlary gurmagy öňkülerinden has aňsatlaşdyrdy.
Mysal üçin, köp enjamlaryň we senagat gyrasy hasaplaýyş torlarynyň ýakyn ýyllarda bir jübüt Ethernet (SPE) kabellerini ulanmagyna garaşylýar.Tehnologiýa birnäçe ýyl bäri dowam edip gelýär, ýöne kompaniýalar akylly torlary gurmakda berýän artykmaçlygyny görüp başlaýarlar.
Bir wagtyň özünde güýç we maglumatlary geçirmäge ukyply, SPE akylly datçikleri we tor enjamlaryny senagat torlaryny herekete getirýän has güýçli kompýuterlere birikdirmek üçin örän amatlydyr.Adaty Ethernet kabeliniň ýarysynyň ululygy, has köp ýerde ýerleşip biler, şol bir giňişlige has köp birikme goşmak we bar bolan kabel torlaryna ýerleşdirmek üçin ulanylyp bilner.Bu, SPE-ni häzirki nesil WiFi üçin amatly bolmadyk zawodda we ammar şertlerinde akylly torlary gurmak üçin logiki saýlamaga öwürýär.
Pes kuwwatly giň meýdany torlar (LPWAN) maglumatlary öňki tehnologiýalara garanyňda has köp aralykda birikdirilen enjamlara simsiz geçirmäge mümkinçilik berýär.LPWAN geçirijileriniň has täze gaýtalanmalary çalyşmazdan doly bir ýyl geçip biler we maglumatlary 3 km çenli geçirip biler.
Hatda “WiFi” has ukyply bolýar.Häzirki wagtda IEEE tarapyndan işlenip düzülýän WiFi üçin täze ülňüler 2,4 GGs we 5.0 GGs simsiz ýygylyklary ulanar, güýçlendirer we häzirki torlaryň ukyplaryndan has ýokary derejä ýeter.
Täze simli we simsiz tehnologiýa bilen üpjün edilen artýan elýeterlilik we köpugurlylyk, öňküsinden has giň gerimde awtomatlaşdyrmagy mümkin edýär.Ösen ulgam tehnologiýalaryny birleşdirmek bilen, ýakyn wagtda howa giňişliginden başlap, oba hojalygyna çenli awtomatlaşdyryş we akylly torlar tagtada has giňden ýaýrar.

Awtomatlaşdyrylan we IoT taýýar maşynlar
Senagat has sanly tehnologiýalary ornaşdyrmagy dowam etdirýärkä, awtomatlaşdyrmak we zatlaryň senagat interneti (IIoT) üçin gurlan has köp maşynyň öndürilişini göreris.Edil şonuň ýaly, birikdirilen enjamlaryň - smartfonlardan akylly termostatlara çenli köpelmegini gördük - önümçilik dünýäsi birikdirilen tehnologiýany kabul eder.
Akylly maşyn gurallary we robot enjamlary, tehnologiýanyň ösmegi bilen senagat şertlerinde işleriň has köp bölegini ýerine ýetirer.Esasanam işiň adamlar üçin gaty howply bolan ýagdaýynda awtomatlaşdyrylan maşyn gurallary has giňden ulanylar.
Zawodyň düýbüni has köp internete birikdirýän enjamlar köpelýärkä, kiberhowpsuzlyk aladanyň artmagyna sebäp bolar.Senagat hakerleri ýyllar boýy awtomatlaşdyrylan ulgamlaryň birnäçe aladaly bozulmagyna sebäp boldy, olaryň käbiri ölmegine sebäp bolup biler.IIoT ulgamlary has integrirlenensoň, kiberhowpsuzlyk diňe ähmiýetini ýokarlandyrar.

AI
Esasanam iri senagat şertlerinde AI-ni programma maşynlaryna ulanmak artar.Maşynlar we maşyn gurallary has ýokary derejede awtomatlaşdyrylansoň, şol maşynlary dolandyrmak üçin programmalar hakyky wagtda ýazylmaly we ýerine ýetirilmeli.AI girýär.
Maşyn gurallarynyň kontekstinde, AI enjamyň böleklerini kesmek üçin ulanýan programmalaryna gözegçilik etmek üçin ulanylyp bilner, olaryň spesifikasiýalardan daşlaşmaýandygyna göz ýetiriň.Bir zat ýalňyş bolsa, AI enjamy ýapyp, zyýany azaldyp, diagnostika işledip biler.
AI, şeýle hem, ýüze çykmazdan ozal azaltmak we çözmek üçin maşyn gurallaryna hyzmat edip biler.Mysal üçin, öň el bilen edilmeli bir zat, nurbat sürüjilerindäki könelmegi we ýyrtylmagyny kesgitläp biljek bir programma ýazyldy.Munuň ýaly AI programmalary, önümçiligiň rahat we üznüksiz saklanmagy bilen, maşyn dükanynyň has netijeli işlemegine kömek edip biler.

CNC programma üpjünçiligi
CNC işleýşinde ulanylýan kompýuter kömegi bilen önümçilik (CAM) programma üpjünçiliginde gazanylan üstünlikler önümçilikde has takyklygy üpjün edýär.CAM programma üpjünçiligi indi maşinistlere sanly ekizligi - sanly dünýädäki fiziki obýekti ýa-da prosesi simulirlemek prosesini ulanmaga mümkinçilik berýär.
Bir bölegi fiziki taýdan öndürilmezden ozal önümçilik prosesiniň sanly simulýasiýalary işledilip bilner.Iň amatly netijäni berjekdigini görmek üçin dürli gurallar we usullar synagdan geçirilip bilner.Bu önümçilik prosesini arassalamak üçin başgaça ulanylan material we adam sagadyny tygşytlamak bilen çykdajylary azaldýar.
CAD we CAM ýaly işleýiş programma üpjünçiliginiň täze wersiýalary hem täze işleýänleri taýýarlamak üçin ulanylýar, olara öndürýän bölekleriniň 3D modellerini we düşünjeleri suratlandyrmak üçin işleýän maşynyny görkezýär.Bu programma üpjünçiligi, şeýle hem has az işleýiş tizligini aňsatlaşdyrýar, az işleýän wagty we maşyn operatorlary işleýän wagtynda has çalt seslenmegi aňladýar.
Köp okly maşyn gurallary has täsirli, ýöne köp bölekleriň birbada işlemegi sebäpli çaknyşmak howpy has ýokary.Ösen programma üpjünçiligi bu töwekgelçiligi azaldýar, öz gezeginde iş wagtynyň azalmagy we ýitirilen materiallar.

Has akylly işleýän maşynlar
Geljegiň maşyn gurallary has akylly, has aňsat tor we ýalňyşlyga has az ýykgyn edýär.Wagtyň geçmegi bilen AI we ösen programma üpjünçiligi tarapyndan dolandyrylýan maşyn gurallaryny ulanmak arkaly awtomatlaşdyryş has aňsat we has täsirli bolar.Operatorlar öz enjamlaryny kompýuter interfeýsi arkaly has aňsat dolandyryp bilerler we az ýalňyşlyklary bolan bölekleri ýasap bilerler.Torlaýyn ösüşler akylly zawodlary we ammarlary gazanmagy aňsatlaşdyrar.
Senagat 4.0, şeýle hem boş wagty azaltmak bilen önümçilik amallarynda maşyn gurallarynyň ulanylyşyny gowulandyrmak ukybyna eýedir.Senagat gözlegleri, maşyn gurallarynyň adatça wagtyň 40% -den az wagtyny kesýändigini, käwagt bolsa 25% -e çenli azalýandygyny görkezdi.Gurallaryň üýtgemegi, programma duralgalary we ş.m. bilen baglanyşykly maglumatlary seljermek, guramalara boş wagtyň sebäbini kesgitlemäge we ony çözmäge kömek edýär.Bu, gurallaryň has netijeli ulanylmagyna getirýär.
Senagat 4.0 tutuş önümçilik dünýäsini tupan bilen dowam etdirýärkä, maşyn gurallary hem akylly ulgamyň bir bölegine öwrülýär.Hindistanda-da bu düşünje, täze dörän döwürde bolsa, esasanam bu ugurda täzelik edýän iri maşyn gurallarynyň arasynda ýuwaş-ýuwaşdan bug gazanýar.Ilki bilen, maşyn öndürijiligi, öndürijiligiň gowulaşmagy, sikl wagtynyň azalmagy we has ýokary hilli müşderiniň islegini kanagatlandyrmak üçin Senagat 4.0-a seredýär.Şeýlelik bilen, Senagat 4.0 düşünjesini kabul etmek Hindistany önümçilik, dizaýn we innowasiýa üçin global merkeze öwürmek we 2022-nji ýyla çenli jemi içerki önümdäki önümiň paýyny häzirki 17% -den 25% -e çenli artdyrmak baradaky iň uly maksada ýetmek üçin iň ýokary derejededir.


Iş wagty: Awgust-28-2022