Önümçilik innowasiýalary Ykdysadyýetiň ösüşini katalizleýär

Jübi telefonynyň ajaýyp funksiýalary hakda eşidýän wagtymyzdy.Emma bu gün olar indi eşidilmeýär;şol ajaýyp zatlary görüp, eşidip we başdan geçirip bileris!Telefonymyz ajaýyp mümkinçilik döredýär.Diňe aragatnaşyk üçin däl-de, adyny tutýan zatlaryňyz üçin diýen ýaly ulanýarsyňyz.Tehnologiýa durmuşymyza, durmuşymyza we işimize uly üýtgeşiklik girizdi.Senagat arenasynda tehnologiýa tarapyndan getirilen ynkylaby düşündirip bolmaýar.
Önümçilikde ýa-da akylly önümçilik diýlip atlandyrylýan rewolýusiýalar haýsylar?Önümçilik indi zähmet maksatly däl.Häzirki wagtda ýokary derejeli uýgunlaşma we çalt dizaýn üýtgeşmeleri, sanly maglumat tehnologiýasy we has çeýe tehniki işçi güýjüni öz içine alýan kompýuter integrirlenen önümçiligi ulanýar.Beýleki maksatlar käwagt islege, üpjünçilik zynjyrynyň optimizasiýasyna, öndürijiligiň we gaýtadan işlemegiň esasynda önümçilik derejesindäki çalt üýtgemeleri öz içine alýar.Akylly zawodda sazlaşykly ulgamlar, köp gerimli dinamiki modellemek we simulýasiýa, akylly awtomatlaşdyryş, güýçli kiberhowpsuzlyk we tor datçikleri bar.Akylly önümçilik hereketiniň esasy tehnologiýalarynyň arasynda uly maglumatlary gaýtadan işlemek mümkinçilikleri, senagat birikdiriş enjamlary we hyzmatlary we ösen robot enjamlary bar.

Akylly önümçilik
Akylly önümçilik, çylşyrymly prosesleri arassalamak we üpjünçilik zynjyrlaryny dolandyrmak üçin uly maglumatlar analitikasyny ulanýar.Uly maglumat seljerişi, üç V-iň tizligi, dürlüligi we göwrümi boýunça uly toplumlary ýygnamak we düşünmek usulyna degişlidir.Tizlik, öňki maglumatlaryň ulanylyşy bilen utgaşyp bilýän maglumatlary almagyň ýygylygyny aýdýar.Dürli görnüşde işlenip bilinjek maglumatlaryň dürli görnüşlerini suratlandyrýar.Sesi maglumatlaryň mukdaryny görkezýär.Uly maglumat seljerişi, kärhana sargytlara reaksiýa bildirmezden, islegi we dizaýn üýtgemeleriniň zerurlygyny çaklamak üçin akylly önümçiligi ulanmaga mümkinçilik berýär.Käbir önümlerde sarp edijiniň özüni alyp barşyna düşünmek we önümleriň geljekki wersiýalaryny gowulandyrmak üçin ulanyp boljak köp mukdarda maglumat öndürýän datçikler bar.

Ösen robotlar
Önümçilikde ulanylýan ösen senagat robotlary, özbaşdak işleýär we önümçilik ulgamlary bilen göni aragatnaşyk gurup bilýär.Käbir nukdaýnazardan bilelikde ýygnamak meseleleri üçin adamlar bilen işleşip bilerler.Duýgur girişe baha bermek we dürli önüm konfigurasiýalaryny tapawutlandyrmak arkaly bu maşynlar problemalary çözmäge we adamlardan garaşsyz kararlar bermäge ukyplydyr.Bu robotlar ilkibaşda meýilleşdirileninden has köp işi tamamlap bilýär we tejribe öwrenmäge mümkinçilik berýän emeli intellekt bar.Bu maşynlaryň konfigurasiýa we täzeden maksatly çeýeligi bar.Bu, dizaýn üýtgeşmelerine we innowasiýalara çalt jogap bermek ukybyny berýär, şeýlelik bilen has adaty önümçilik proseslerinden bäsdeşlik artykmaçlygyny berýär.Öňdebaryjy robot enjamlaryny gurşap alýan mesele, robot ulgamlary bilen täsirleşýän adamlaryň howpsuzlygy we abadançylygy.Däp bolşy ýaly, robotlary adam işçi güýjünden aýyrmak üçin çäreler görülýär, ýöne robot biliş ukybynyň ösmegi adamlar bilen bilelikde işleýän kobotlar ýaly mümkinçilikleri açdy.
Bulut hasaplamasy köp mukdarda maglumatlary saklamaga ýa-da hasaplaýyş güýjüni önümçilige çalt ulanmaga mümkinçilik berýär we enjamyň öndürijiligi we çykyş hili barada köp mukdarda maglumatlary ýygnamaga mümkinçilik berýär.Bu, maşynyň konfigurasiýasyny, çaklaýyş hyzmatyny we ýalňyş derňewini gowulandyryp biler.Has gowy çaklamalar, çig mal sargyt etmek ýa-da önümçilik işlerini meýilleşdirmek üçin has gowy strategiýalary ýeňilleşdirip biler.

3D çap etmek
3D çap etmek ýa-da goşmaça önümçilik çalt prototip tehnologiýasy hökmünde bellidir.Takmynan 35 ýyl ozal oýlanyp tapylan hem bolsa, senagat taýdan kabul edilmegi gaty haýal.Tehnologiýa soňky 10 ýylda deňiz üýtgemesini başdan geçirdi we pudagyň garaşyşlaryny ýerine ýetirmäge taýyn.Tehnologiýa adaty önümçilik üçin göni çalyşma däl.Specialörite goşmaça rol oýnap biler we gaty zerur çeýeligi üpjün edip biler.
3D çap etmek has üstünlikli prototip döretmäge mümkinçilik berýär we kompaniýalar gysga wagtyň içinde ep-esli bölekleriň öndürilip bilinmegi üçin wagt we pul tygşytlaýarlar.3D çap etmek üçin üpjünçilik zynjyrlaryny rewolýusiýa etmek üçin uly mümkinçilik bar we şonuň üçin has köp kompaniýa ony ulanýar.3D çap etmek bilen sanly önümçiligiň göze ilýän pudaklary awtoulag, senagat we lukmançylykdyr.Awtoulag pudagynda 3D çap etmek diňe bir prototip ýazmak üçin däl, eýsem soňky bölekleri we önümleri doly öndürmek üçin hem ulanylýar.
3D çap etmegiň ýüzbe-ýüz bolýan esasy kynçylygy, adamlaryň pikiriniň üýtgemegi.Mundan başga-da, käbir işçiler 3D çap etmek tehnologiýasyny dolandyrmak üçin täze başarnyklaryň toplumyny täzeden öwrenmeli bolarlar.
Iş ýeriniň netijeliligini ýokarlandyrmak
Netijeliligi optimizasiýa akylly ulgamlary kabul edijiler üçin ägirt uly üns.Maglumat gözlegleri we akylly okuw awtomatizasiýasy arkaly gazanylýar.Mysal üçin, operatorlara haýsy operatoryň hakyky wagtda haýsy enjamda işleýändigini kesgitlemek üçin maşynlara we bulut platformasyna birigip bilýän gurlan Wi-Fi we Bluetooth kartoçkalaryna şahsy ygtyýarlyk berilip bilner.Öndürijilik maksadyny kesgitlemek, nyşana ýetip boljakdygyny kesgitlemek we şowsuz ýa-da gijikdirilen ýerine ýetiriş maksatlary arkaly netijesizlikleri kesgitlemek üçin akylly, biri-biri bilen baglanyşykly akylly ulgam döredilip bilner.Umuman aýdanyňda, awtomatlaşdyryş, adamyň ýalňyşlygy sebäpli netijesizligi azaldyp biler.

Senagatyň täsiri 4.0
Senagat 4.0 önümçilik pudagynda giňden kabul edilýär.Maksat uýgunlaşma, çeşmeleriň netijeliligi we ergonomika, şeýle hem müşderileriň we işewür hyzmatdaşlaryň iş we baha amallaryna goşulmagy bilen häsiýetlendirilýän akylly zawoddyr.Onuň tehnologiki binýady kiber-fiziki ulgamlardan we zatlaryň internetinden durýar.Akylly önümçilik:
Önüm ýygnamak wagtynda we olar bilen uzak aralyga täsir etmekde simsiz birikmeler;
Üpjünçilik zynjyry we şol bir önümler (IoT) boýunça paýlanan iň soňky nesil datçikleri
Önümiň gurluşygynyň, paýlanyşynyň we ulanylyşynyň ähli tapgyrlaryna gözegçilik etmek üçin köp mukdarda maglumatyň işlenip düzülmegi.

Görkezişdäki täzelikler
Recentlyakynda geçirilen IMTEX FORMING '22 önümçiligiň dürli ugurlary bilen baglanyşykly häzirki zaman tehnologiýalaryny we täzeliklerini görkezdi.Lazer diňe bir metal önümçiliginde däl, eýsem gymmat bahaly daşlar we şaý-sepler, lukmançylyk enjamlary, RF we mikrotolkun, gaýtadan dikeldilýän energiýa, goranyş we howa giňişliginde-de esasy önümçilik prosesi hökmünde ýüze çykdy.SLTL toparynyň ýerine ýetiriji direktory Maulik Pateliň pikiriçe, pudagyň geljegi IoT bilen işleýän maşynlar, senagat 4.0 we amaly sanlaşdyrmakdyr.Bu akylly ulgamlar, ýokary kontrastly netijeleri göz öňünde tutup, ýalňyşsyz işlemegi we öndürijiligi ýokarlandyrmagy üpjün etmek üçin işçi güýjüni güýçlendirýär.
Arm kebşirleýjiler täze nesil robot kebşirleme awtomat enjamlaryny görkezdiler, bu bolsa adamyň iň az gatyşmagyna mätäç, şeýlelik bilen önümçiligiň bahasyny arzanlatdy.Kompaniýanyň önümleri, Hindistanda ilkinji gezek garşylyk kebşirleýiş maşynlary üçin durmuşa geçirilýän iň soňky senagat 4.0 ülňülerine laýyklykda öndürilýär diýip, baş müdir Brijesh Handeria aýdýar.
SNic Solutions önümçilik pudagynyň aýratyn zerurlyklary üçin gurlan sanly öwrülişik programma üpjünçiliginiň çözgütlerini berýär.VP-Satyş (APAC) Reýhan Han, kompaniýasynyň öndürijilere ahyrky görünişini we önümçilik proseslerine gözegçilik etmegi üpjün edip, önümleriniň we amallarynyň bahasyny ýokarlandyrmaga kömek etmegi maksat edinýändigini habar berýär.
IMTMA, tehnologiýa merkezinde IMTEX FORMING-iň bir bölegi hökmünde Senagat 4.0-de göni efirde gurnady, bu myhmanlara akylly zawodyň işleýşi barada düşünje almaga we hakyky iş bahasyny ýokarlandyrmak üçin sanly üýtgeşmeleri kabul etmäge kömek etdi.Assosiasiýa, kompaniýalaryň senagat 4.0-ä çalt ädim ätýändigini gördi.


Iş wagty: Awgust-28-2022