Biz hakda

Bir nokatly çeşme - enjamyňyzyň her bölegi üçin

EAGLE INDUSTRIES LTD-e hoş geldiňiz.

hakda

Taryhymyz

Maşyn gurallary we gurallary boýunça hünärmen kompaniýa hökmünde 20 ýyl bäri ýokary abraýly işi üstünlikli ösdürýäris.Halkara söwda we hünär tehnologiýasy boýunça gowy tejribe bilen müşderilerimize gözleg, baha kesmek, hil gözegçiligi we resminamalar boýunça ýokary hyzmatlary hödürleýäris.Alibabanyň altyn üpjün edijisi 20 ýyl.

ABŞ bilen habarlaşyň

Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderiler, biz bilen gatnaşyk gurmak, hyzmatdaşlyk etmek we ösmek üçin mähirli garşylanýar.

Önümlerimiz

Işimiziň gerimi uludyr: CNC Machining, skameýka torna, üweýji maşyn, freze maşyn, buraw maşyny, buraw we freze maşyn, egirme we emele getiriji maşyn, basyş maşyny, gyrkyjy maşyn, togalanýan maşyn, gyrkym we egirme we rul maşyn (1-den 3-de) ), Bandsaw, Agaç işleýji maşyn, Kesme maşynlary, el gurallary, ölçeg gurallary, maşyn gurallary esbaplary, kesiş gurallary we ş.m. Önümçilik Europeewropanyň, Demirgazyk Amerikanyň, Günorta Amerikanyň, Eastakyn Gündogaryň, Aziýanyň, Awstraliýanyň elli gowrak ýurduna we sebitine satylýar. we ş.m. Her bir enjamymyz, jaýymyzdan çykmazdan ozal biziň ýokary standartlarymyza laýyk gelýändigine gözegçilik edilýär we güýçli synagdan geçirilýär.

Üstünliklerimiz

Bu pudakda üpjün edijileriň köpüsini topladyk.Meniň iň uly artykmaçlygym merkezleşdirilmedik satyn almak we merkezleşdirilen iberiş.Köp dürli we az mukdarda satyn alýan müşderiler üçin gaty peýdaly.Bu aralykda, OEM hyzmatyny hem edýäris we müşderilerimiziň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin yzygiderli täze önümleri öndürýäris.

Müşderilerimiz

Halkara müşderi bazamyz, kiçi ussahanalardan başlap, iri dünýä kärhanalaryna çenli islendik ululykdaky iş bilen dürli-dürli.“KNUTH”, “SAS WILMART”, “Tehniki enjamlar”, “FPK, SA”, “BS Macchine Srl”, “AMCO Servicios, SA” we ş.m. ýaly içerki we daşary ýurtlar bilen uzak we durnukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny gurýarys. alyjylar.

Toparymyz

Biziň hünärmen we tejribeli satuw toparymyz we inersenerlerimiz bar. Biziň tejribeli satuw inersenerlerimiz, işiňiz üçin dogry saýlamaga kömek etmek üçin tehniki we önümçilik bilimlerini birleşdirýärler.Bahany dogry bahadan hödürläp we berk hil standartlaryny saklamak üçin bazary yzygiderli gözden geçirýäris.