sahypa banner

Önümler

 • Freze maşynlary üçin GORIZONTAL we WERTIKAL ROTARY Jetwel

  Freze maşynlary üçin GORIZONTAL we WERTIKAL ROTARY Jetwel

  * Düşündiriş 1.Biziň aýlanýan stolumyz, degirmen maşynynyň esasy kömekçi guralydyr.2.Bu aýlaw tablisalary ajaýyp öndürijilik amaly dizaýny we tegelek iş, burç sazlamak, içgysgynç, ýer we şuňa meňzeş işler üçin giňden ulanylýan amatly bahasy bilen meşhurdyr.amatly we täsirli degirmen tejribesini getirýär.3.B bölümi, A paragrafy we kompýuter dolandyryşy CNC indeksirlemesini we CNC enjam gurallaryny onlaýn ýagdaýda gowulandyrmakdyr.B bölümiň aýlaw stoly ...
 • Gorizontal / Dikligine super indeksleme plitalary CS seriýasy

  Gorizontal / Dikligine super indeksleme plitalary CS seriýasy

  * Pleönekeý indeksirleme we super indeksirleme giňişligini barlamak üçin takyklyk ülňüleri mm / in. (Maks.) 0.015mm / 0.0006 esasly stoluň üstündäki parallellik 0.01mm / 0.0004 ″ 12 ″ 0.02mm / 0.0005 üçin burç ýüzüne arkaýynlyk ″ Aýrylyş takyklygy aýratyn aralyk ýalňyşlygy 45 ″ Goşmaça esbaplar: Flanes, bölüji plastinka, Guýruk ätiýaçlygy * Opti ...
 • Freze maşynlary üçin ýokary öndürijilikli stol güýji

  Freze maşynlary üçin ýokary öndürijilikli stol güýji

  * Bu element hakda 【-okary tehnologiýaly freze güýji iým mill Düwürdiriji maşynyň kuwwatly iýmiti, gaty ykjam we ussat elektromehaniki kombinasiýanyň ýokary tehnologiýaly önümidir. Önüm esasan ýokary tizlikli uniwersal roker gol degirmeni, buraw we ş.m. içgysgynç maşyn, ownuk ýylmaýjy we ýörite maşyn gurallary.【Esasy funksiýa mill Düwürtme maşynynyň tok iýmisi, söwda kärhanasyny çalyşmak üçin degirmen maşyny we beýleki enjamlar üçin iýmit güýjüni üpjün etmek üçin garaşsyz elektrik üpjünçiligini ulanýar ...
 • Torna gurallaryny çalt üýtgetmek (Italiýa stili

  Torna gurallaryny çalt üýtgetmek (Italiýa stili

  * Aýratynlykly ýarym uniwersal indeks merkezi uniwersal indeks merkeziniň ýönekeýleşdirilen görnüşidir we göni we gytaklaýyn bölmek üçin ulanylyp bilner .Diferensial bölmek we spiral işleri üçin hiç hili garnituralar ýok, ýöne ähliumumy görnüşiň gurluşygy. Göni görkeziji plastinka Adaty garnituralardaky 24 we üç sany plastinka 2-den 50-ä çenli we belli sanlarda 380-e çenli gytaklaýyn bölünmegi mümkin edýär. A elementiň modeli A (mm / in.) B (mm / in.) H (mm / ...
 • -Arym uniwersal merkez (bölüji başlyk)

  -Arym uniwersal merkez (bölüji başlyk)

  * Aýratynlyk 1. Çalt üýtgeýän gural posty adaty tornalaryň esasy ätiýaçlyk bölekleridir.2.Bu kesiji-kartrij korpusyndan we silindr görnüşli, ahyrky ýüzüni kesmek, kesmek, burawlamak, burawlamak, içgysgynç we reamirlemek we ş.m. ýaly işleri gaýtadan işlemek üçin dürli kesiş gurallary üçin gural saklaýjydan durýar. Gurallaryň beýikligi maşyn pyçagynyň merkezi hataryna görä kadalaşdyrylmaly we ýerleşdirilmeli.4.Onuň daşarky gurallary gurnamak, gurallara gabat gelmek, gurallary çalt üýtgetmek, posda ajaýyp takyklyk ...
 • Univershliumumy ýüzbe-ýüz we içgysgynç kelle

  Univershliumumy ýüzbe-ýüz we içgysgynç kelle

  * Düşündiriş andüz we içgysgynç kellesi, jig içgysgynç maşyn, gorizontal içgysgynç maşyn, degirmen maşyn, CNC maşyn we ş.m. ýaly gurallaryň esasy garniturasy bolup, diametri ýüzbe-ýüz, daşyndan we içinden içgysgynç ýaly amallary amala aşyryp bolýar, içgysgynç basgançaklar, içerki we daşarky çukur kesmek we ş.m. Onda el bilen inçe iýmit, çalt sazlamak, radial awtomatiki iýmit we dürli ýükden goramak mehanizmi bar.Maşynyň pyçagyna berkidilen çeňňek ...
 • Freze maşynlary üçin keseligine we dik aýlaw stoly

  Freze maşynlary üçin keseligine we dik aýlaw stoly

  1.Biziň aýlanýan stolumyz, degirmen maşynynyň esasy kömekçi guralydyr.
  2.Bu aýlaw tablisalary ajaýyp öndürijilik amaly dizaýny we tegelek iş, burç sazlamak, içgysgynç, ýer we şuňa meňzeş işler üçin giňden ulanylýan amatly bahasy bilen meşhurdyr.amatly we täsirli degirmen tejribesini getirýär.
  3.B bölümi, A paragrafy we kompýuter dolandyryşy CNC indeksirlemesini we CNC enjam gurallaryny onlaýn ýagdaýda gowulandyrmakdyr.B bölümi saklaýan aýlaw tablisasy, ulanyjylaryň çykdajylary azaltmak üçin NC funksiýasyna goşulan abzas.Amaly dizaýn dürli seminar iş zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.

 • Takyk üweýji maksat uniwersal silindr üweýji maşyn

  Takyk üweýji maksat uniwersal silindr üweýji maşyn

  * Giriş 1. Çep we sag ýol görkeziji demir ýol ulgamy, ýokary takyklyk we ýokary durnuklylyk üçin ýokary takyklyk gollanmasy bilen örtülen PV gurluşyny kabul edýär.2. Öýjükli tigiriň öň we yzky iýmit gollanmasy demir we simli demir gurluşyny saýlap biler.3. Klassiki dolandyryş mehanizmi, ýönekeý, ygtybarly we ygtybarly.4. Işlenip bilinýän we ýylmaýjy tigir gollanma demir ýoly ýokary durnukly gidrostatik ýol görkeziji demirýoly, ýokary berk dinamiki we statiki basyş şpilini kabul edýär.5. alhliumumy gurçuk ...
 • Ederiň hereket edýän üstü ýylmaýjy GS seriýasy

  Ederiň hereket edýän üstü ýylmaýjy GS seriýasy

  1. Maşyn haç plastinkasynyň ýerleşişini kabul edýär we transvers ýol görkeziji demir ýol teflon ýumşak guşak bilen berkidilýär.
  2. Iş stolunyň hereketi üçin ýapyk gidrawlik ulgamy kabul edilýär.Öňe we yza iýmit iýmit bilen el bilen iýmitlenip ýa-da aralyk awtomatiki iýmitlenmek üçin nurbat hereketlendiriji bilen dolandyrylyp bilner.Öýjükli kelläniň aşak hereketini götermek motoryny çalt götermek üçin (B) ýa-da çalt götermek we awtomatiki iýmitlendirmek üçin servo motoryny ulanmak arkaly gazanyp bolýar, bu hem el bilen amala aşyrylyp bilner.
  3. Maşyn ýokary takyk süýşüriji nurbady, ýokary güýçli çoýun demir binýadyny, üweýji kellesi eplenç burç kontakt rulonyny, ýokary berk ýeň gurluşyny kabul edýär, enjamyň umumy hili durnukly, rahat işleýär.

 • Rokary berklik we takyklyk üstü ýylmaýjy ýylmaýjy maşyn GH1530

  Rokary berklik we takyklyk üstü ýylmaýjy ýylmaýjy maşyn GH1530

  Taşlama, iş bölekleriniň we ýylmaýjy tigiriň ahyrky ýüzleriniň dürli keseligine we dik ýüzlerini üwemek üçin niýetlenendir.Şeýle hem şekilli tigir ýa-da ussatlyk enjamlary bilen dürli konturly eserleri üwürip biler.

 • El bilen ýerüsti ýylmaýjy GM150 & GM200

  El bilen ýerüsti ýylmaýjy GM150 & GM200

  1. Tagtanyň ýerleşişi
  2. precokary takyk süýşüriji nurbat
  3. Güýçli çoýun demir binýady

 • Tigir kellesi hereket edýän ýerüsti ýylmaýjy GH seriýasy

  Tigir kellesi hereket edýän ýerüsti ýylmaýjy GH seriýasy

  Maşyn gurallary görnüşli ýerleşiş görnüşini kabul edýär, sütündäki ýol görkeziji demir süýşüriji plastinka bilen üpjün edilýär, ýol görkezijisiniň orta ýagdaýy dik iýmit mehanizmi bilen enjamlaşdyrylýar, geçiriş takyklygy ýokary, çalyşmagy gowy, haç bogun geçiriş prosesinde birleşdirilen, gurşun nurbatynyň we reduktor şahasynyň merkezi ýalňyşyny öwezini dolup biler.Iş stolunyň hereketi üçin ýapyk gidrawlik ulgamy kabul edilýär.Öň we yzky iýmit el bilen iýmitlenip bilner, gidrawliki iýmit awtomatiki usulda iýmitlenip bilner we gurşun nurbaty üýtgeýän ýygylykly hereketlendiriji bilen awtomatiki usulda iýmitlenip bilner.Strengthokary güýçli guýma demir binýadyny kabul ediň, ýylmaýjy kelläni pyrlaýjy ýa-da ýokary berk ýeňli gurluşy kabul ediň, maşynyň umumy berkligi güýçli, hili durnukly, işleýşi durnukly.